Ochrana osobných údajov

Spoloční prevádzkovatelia

ENEF Consulting, s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 46 925 970, Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86590/B (ďalej len ako „Hlavný prevádzkovateľ“), je spolu s ďalšou majetkovo, personálne alebo obdobne prepojenou spoločnosťou, spoločným prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v rámci skupiny týchto spoločností.

Spoloční prevádzkovatelia na základe Zmluvy o spoločných prevádzkovateľoch uzatvorenej dňa 1. 9. 2022 a jej následných dodatkov.

Členmi skupiny sú: 

ENEF Consulting, s.r.o. (Hlavný prevádzkovateľ)

sídlo: Trenčianska 57, 821 09 Bratislava

IČO: 46 925 970

IČ DPH: SK2023674411

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 86590/B 

ENEF Europe s. r. o. (Prevádzkovateľ)

sídlo: Trenčianska 57, 821 09 Bratislava

IČO: 54 807 948

IČ DPH:

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 163110/B